ZAP

TRYB PRZYJMOWANIA +DEKLARACJA

Artystów serdecznie zapraszamy.
Prosimy Kandydatów o zapoznanie się ze Statutem Związku.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

Składanie dokumentów do 1-30 czerwca i 1- 31 grudnia.

1. Kandydatów na członka Związku Artystów Plastyków zatwierdza po uzyskaniu opinii komisji artystycznej Zarząd Krajowy.

2. Kandydat składa na adres siedziby Zarządu Krajowego

ZAP Os. Rzeczypospolitej 3/29, 61-397 Poznań

adres mailowy: biuro@zap.org.pl

następujące dokumenty:

2.1. Deklarację członkowską (do pobrania )

– Deklarację należy wypełnić dużymi drukowanymi literami.
– W deklaracji kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zaznacza jakie dane mogą być udostępniane publicznie w publikacjach Związku

(Należy złożyć podpis )

– Deklaruje, że zapoznał się ze statutem Związku Artystów Plastyków i stosowanie się do jego zapisów oraz do Uchwał Organów Związku.
– W przypadku cudzoziemców deklaracja musi być wypełniona w języku polskim.
– Deklaracja musi być podpisana.

2.2. Dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne (35 mm x 45 mm)

2.3. Życiorys artystyczny – opis dorobku twórczego (w formie cyfrowej plik.doc).

2.4. Prezentację dorobku artystycznego w postaci zdjęć prac na maila biuro@zap.org.pl lub lub pendrivie w ilości 20 prac.

Prace muszą być dobrej jakości w formacie ….jpg
– Zdjęcia prac wysłane na adres mailowy biuro@zap.org.pl  maksymalnie do 5 -6 MB wszystkich zdjęć w jednym mailu.

– Nazwy plików muszą być tworzone zgodnie z następującym wzorem:
imię_nazwisko_tytuł_technika_format
Jan_Kowalski_pejzaz_zimowy_akryl_70x50, (nie używamy w nazwach polskich znaków diakrytycznych).

– Z obowiązku prezentacji prac komisji kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci Wyższych Szkół Sztuk Wizualnych. Absolwenci przedstawiają skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia uczelni wyższej. Prezentacja przedstawiająca prace dyplomową i prezentacja prac absolwenta jest jednak mile widziana.
– Dopuszcza się prezentacje twórczości w postaci papierowej. Wtedy zdjęcia prac muszą mieć format A4 to jest 210×297 mm.

2.5. Portfolio artysty: spis wystaw indywidualnych i zbiorowych, skany lub zdjęcia wydanych katalogów, folderów, albumów itp. świadczące o dorobku artystycznym.

2.6. Kandydat może dołączyć do dokumentów rekomendacje członków Związku Artystów Plastyków.

3. Zarząd Krajowy przeprowadza procedurę przyjęć nowych członków. Nadesłane dokumenty prezentujące dorobek artystyczny przedstawia do oceny odpowiedniej Komisji Artystycznej.

3.1 Komisja Artystyczna po zapoznaniu się z dostarczonymi pracami twórczości kandydata może go poprosić o uzupełnienie dokumentacji lub zaprosić kandydata na spotkanie. Komisja Artystyczna określa w zaproszeniu dodatkowe wymogi dotyczące prezentacji.

3.2 Jeśli w trakcie trwania procedury kwalifikacyjnej kandydat wystawia swoje prace może zaproponować Komisji Artystycznej zapoznanie się z pracami na wystawie.

4. Po przeanalizowaniu zaprezentowanych dokumentów w ciągu 14 dni Komisja Artystyczna kieruje do Zarządu Krajowego pisemną opinie z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków lub odrzucenie wniosku. Zarząd Krajowy przed ostateczną decyzją o przyjęciu kandydata konsultuje wniosek z Zarządem konkretnego Oddziału.

5. W oparciu o wniosek Komisji Artystycznej i opinii Zarządu Oddziału do którego chce przystąpić kandydat, Zarząd Krajowy Związku podejmuje decyzję w formie uchwały o przyjęciu w poczet członków Związku. O swojej decyzji Zarząd Krajowy powiadamia zainteresowanego w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Decyzja winna mieć formę pisemną.

6. Od uchwały Zarządu Krajowego w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku bądź odrzucenia wniosku przysługuje kandydatowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Związku w terminie 30 dni od daty negatywnej decyzji. Odwołanie będzie rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Związku

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania kandydatowi przysługuje ponowne prawo kandydowania w poczet członków związku po upływie minimum jednego roku.

8. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu w poczet członków Związku nowo przyjęty członek jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Związku Artystów Plastyków kwotę 390zł na którą składają się:
składki członkowskie 120zł
koszty rejestracji – 250 zł
koszty legitymacji – 20 zł

Konto bankowe Związku Artystów Plastyków
– BNP Paribas  41 2030 0045 1110 0000 0327 1080

9. Nowo przyjęty członek Związku może zadeklarować przystąpienie do Jednostki Terenowej zwanej Oddziałem, do grupy twórczej lub sekcji tematycznej.

10. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od nowo przyjętego członka otrzymuje on legitymację członka Związku Artystów Plastyków. Na życzenie legitymacja członkowska może być wysłana pocztą lub wręczona na stosownym zebraniu Organów Związku, Oddziału Związku, grupy twórczej lub sekcji tematycznej.

11. Nowo przyjęty członek Związku może przysłać zdjęcia swoich prac oraz link do swojej strony w celu zamieszczenia ich na  oficjalnej stronie www.zap.org.pl, co oznacza automatyczną zgodę na ich publikację przez ZAP.

12. Kandydat na członka wspierającego Związku Artystów Plastyków składa tylko dokumenty określone w punkcie 2.1 i 2.2. i deklaruje wysokość składki członkowskiej nie niższą od wysokości składki ustalonej dla członków zwyczajnych.

13.Załącznikiem do regulaminu jest deklaracja członkowska.