“SALON WIELKOPOLSKI”

 to coroczny przegląd dokonań artystów plastyków, który ma na celu integrację środowisk twórczych i prezentację dorobku artystów z całego kraju.

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
Zarząd Krajowy Związku Artystów Plastyków

Regulamin:

W konkursie mogą brać udział artyści plastycy, absolwenci wyższych uczelni plastycznych, fotograficy, członkowie stowarzyszeń twórczych i posiadacze uprawnień do wykonywania zawodu artysty plastyka wydanych przez Ministerstwo Kultury.
Na konkurs przyjmowane są oryginalne prace wykonane w latach 2019 – 2021 w dowolnej technice, np. malarstwo, fotografia, rzeźba, gobelin i inne (poza sztuką użytkową), uprzednio nienagradzane i będące własnością autora.
Każdy z artystów może dostarczyć do 3 prac (maksymalny wymiar poziomego ramienia nie może przekraczać 100 cm).
Prace powinny mieć zawieszkę, być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu, adres e-mail, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania.
Każdy z uczestników powinien nadesłać zdjęcia wysłanych prac w odpowiedniej rozdzielczości z dokładnym ich opisem, ( imię_nazwisko_tytuł_wymiary) oraz kartę zgłoszenia.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac lub na skutek ich wadliwego zapakowania przez autora.
Dostawa i odbiór prac oraz ich ewentualne ubezpieczenie odbywa się na koszt Autora.
Prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą artyści plastycy, historycy i teoretycy sztuki.
Termin nadsyłania prac, dostarczenia ich do siedziby Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32 do 22 października 2021 r. /piątek/.
Posiedzenie Jury odbędzie się 23 października /sobota/, decyzja Jury o zakwalifikowaniu i nagrodzeniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury /www.mck.czarnkow.pl/ i na stronie Związku Artystów Plastyków /www.zap.org.pl/.
Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
Osoba przysyłająca prace na “Salon Wielkopolski 2021” zgadza się na przestrzeganie wszystkich punktów regulaminu.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Prace niezakwalifikowane należy odebrać do końca 2021 r.
Prace zakwalifikowane na Salon Wielkopolski 2021r. należy odebrać do końca lutego 2021 r. Prace nieodebrane w wyznaczonych terminach przechodzą na własność Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie /współorganizatora/.
Prace przyjmuje: Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32, 64 – 700 Czarnków (muzeum@czarnkow.pl) z dopiskiem “Salon Wielkopolski 2021”.
Kontakt: Elżbieta Gajda – kierownik Muzeum, tel. 67 255 59 81, Jan Pertek – dyrektor MCK, tel. 606 751 359, Emilia Stawujak – Czarnkowski Dom Kultury, tel. 797 961 795, Ewa Gbiorczyk – prezes ZAP tel. 607 447 502.
Planowane nagrody:
GRAND PRIX – Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
I Nagroda Burmistrza Czarnkowa,
II Nagroda Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie,
III Nagroda Prezesa ZAP im. Grażyny Jagienki Rębarz,
Nagroda Publiczności,
Wyróżnienia indywidualne z nagrodami sponsorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. Od nagród zostanie potrącony podatek dochodowy. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną poinformowani pisemnie, telefonicznie lub e-mailem.
Otwarcie “Salonu Wielkopolskiego 2021” i wręczenie nagród nastąpi 19 listopada o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32.
Prace zakwalifikowane znajdują się w dyspozycji Organizatorów do czasu zakończenia wystaw pokonkursowych w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej oraz w zaprzyjaźnionych galeriach na terenie Wielkopolski. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację prac w wydawnictwach własnych Miejskiego Centrum Kultury oraz w celach promocyjnych w mediach, na stronach internetowych bez uiszczania honorarium autorskiego. Nagrodzeni Artyści oraz zakwalifikowani na Salon mogą liczyć na zakup prac i zaproszenia na atrakcyjne plenery. Przewidujemy współpracę z Artystami zagranicznymi z zaprzyjaźnionych miast.
Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatorów.
Integralną część regulaminu stanowi załączona poniżej Karta zgłoszenia.

 

karta zgłoszenia  w linku

http://www.czarnkow.info/kir/

Organizator może unieważnić konkurs z przyczyn niezależnych od organizatora